ECONOMIC AND MATHEMATICAL ANALYSIS OF IMPACT INVESTMENT ON EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

Authors

  • V. Serebrenikov Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky, Ukraine
  • T. Beridze Kryvyiy Rih National University, Ukraine
  • А. Cherep Zaporizhzhia National University, Ukraine
  • Z. Baranik Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman, Ukraine
  • N. Lokhman Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky, Ukraine
  • Yu. Shvets Zaporizhzhia National University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222106

Keywords:

net income, investment deposits, regression, multifactor model, multicollinearity, elasticity

Abstract

Goal. Study of the impact of investment on net income through the use of multifactor regression models of enterprise of Zaporizhia.

Method. Based on econometric analysis, a methodology has been developed that allows to analyze the impact of the size of investment deposits on the net income of the enterprise, which is based on the use of multifactor regression models of economic activity of enterprises.

Results. The versatility of information on the economic activity of enterprise in Zaporizhia indicated the difficulty of analyzing the results. At the same time, the transition to a digital economy based on modern IT technologies has made it possible to re-use statistical material on economic indicators of enterprises, synthesizing economic and mathematical models of enterprises as complex objects by deeper elaboration of statistical material with justification of the results. This approach made it possible to use multifactor regression models to obtain the dependence of net income on the value of investment deposits at specific enterprise in Zaporizhia.

Scientific novelty. For the first time, multifactor regression models of economic activity of enterprises are used, taking into account multicollinearity and nonlinearity in the value of investment contributions for economic analysis of the impact of investment on net income by using the coefficient of elasticity.

Practical significance. The analysis of the results of economic and mathematical modeling of Zaporizhia enterprise, which is based on statistical material using the algorithm of studying the dependence of net income on the value of investment contribution, showed the presence of critical values of investment deposits that qualitatively change the impact on net income. It is recommended to include the developed algorithm in the practice of appropriate calculations of the effectiveness of economic activity of enterprises.

Author Biographies

V. Serebrenikov, Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky

Ph. D. of Technicals, Associate ProfessorAssociate Professor of the Department of General Engineering Disciplines and Equipment

T. Beridze, Kryvyiy Rih National University

Ph. D. of Technicals, Associate Professor Department of Automated Electromechanical Systems in Industry and Transport

А. Cherep, Zaporizhzhia National University

Doctor of Economics, Professor, Professor of Finance and Credit, Banking and Insurance, Dean of the Faculty of Economics

Z. Baranik, Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Statistics

N. Lokhman, Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky

Doctor of Economics, Associate ProfessorHead of the Department of Economics and Business

Yu. Shvets, Zaporizhzhia National University

Ph. D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance 

References

Gitman L. J., & Joehnk, M. D. (1997). Osnovy investirovaniya [Fundamentals of investment]. Moscow: Delo [in Russian].

Kovalev, V. V. (2009). Metody ocenki investicionnyh proektov [Methods for evaluating investment projects]. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].

Blank, I. O. (2009). Finansova stratehiia pidpryiemstva [Financial strategy of the enterprise]. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi torhovelno-ekonomichnyi un-t [in Ukrainian].

Borisov, V. I. (2017). Effektivnost’ innovacionnoj i investicionnoj deyatel’nosti v mashinostroenii: metody ocenki i izmereniya [Effectiveness of innovation and investment activity in mechanical engineering: methods of assessment and measurement]. Nauchnye trudy. Institut narodnohozyajstvennogo prognozirovaniya RAN — Scientific works. Institute for Economic Forecasting, Russian Academy of Sciences, 209—222 [in Russian].

Eminova, N. E. (2014). Osobennosti organizacii i upravleniya investicionnoj deyatel’nost’yu promyshlennogo predpriyatiya [Features of the organization and management of the investment activity of an industrial enterprise]. Rossijskoe predprinimatel’stvo — Russian entrepreneurship, 18 (264), 18—31 [in Russian].

Zavoloka, Yu. M., & Konturova, S. M. (2012). Investytsiina povedinka subiektiv investytsiinoi diialnosti za haluziamy ekonomiky [nvestment behavior of investment entities by sectors of the economy]. Investytsii: praktyka ta dosvid — Investments: practice and experience, 4, 13—15 [in Ukrainian].

Damodaran, A. (2018). Investicionnaya ocenka: instrumenty i metody opredeleniya stoimosti lyubyh aktivov [Investment assessment: tools and methods for determining the value of any assets]. Moscow: Al’pina Biznes Buks [in Russian].

Carev, V. V. (2004). Ocenka effektivnosti investicij [Assessment of investment efficiency]. Saint-Petersburg: Piter [in Russian].

Nedosekіn, O. O. (2000). Primenenie teorii nechetkih mnozhestv k zadacham upravleniya finansami [Application of fuzzy set theory to financial management problems]. Audit i finansovyj analiz — Audit and financial analysis, 2. Retrieved from http://www.cfin.ru/press/afa/2000-2/08-2.shtml [in Russian].

Prokhorova, V. Protsenko, V. Bezuglaya, Y., & Us, J. (2018). The optimization algorithm for the directions of influence of risk factors on the system that manages the potential of machine building enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (1—94), 6—13. Retrieved August 4, 2019, from https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85052465961&doi=10.15587%2f1729-4061.2018.139513&origin=inward&txGid=7bda5a44a8a488ac6c28944465a983d7.

Hrabchuk, O. M., & Plaksiienko, V. Ya. (2017). Instrumenty innovatsiinoi polityky promyslovykh pidpryiemstv [Instruments of innovation policy of industrial enterprises]. Ekonomika ta derzhava — Economy and state, 2, 11—15 [in Ukrainian].

Bobko, L. O. (2018). Suchasnyi stan rozvytku innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv [The current state of development of innovative activities of enterprises]. Suchasnyi rukh nauky: tezy dop. II Mizhnar. nauk.-prakt. Konferentsii — The modern movement of science: theses add. II International. scientific-practical conference. Dnipro [in Ukrainian].

Beridze, T. M., Lokhman, N. V., & Pasichnyk, N. V. (2017). Investytsiina diialnist promyslovykh pidpryiemstv: praktychnyi dosvid [Investment activity of industrial enterprises: practical experience]. Kremenchuk: PP Shcherbatykh O. V. [in Ukrainian].

Lokhman, N., Serebrenykov, V., Beridze, T., Cherep, A., & Dashko, I. (2020). Analiz ekonomiko-matematychnoho modeliuvannia funktsionuvannia promyslovoho pidpryiemstva v umovakh multykolinearnosti na osnovi parametryzatsii [Analysis of economic and mathematical modeling of the industrial enterprise in terms of multicollinearity based on parameterization]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu — Scientific Bulletin of the National Mining University, 2, 179—189 [in Ukrainian].

SMIDA. (n. d.). Kabinet informatsiinykh posluh [Cabinet of information services]. Retrieved August 20, 2019, from http://smida.gov.ua [in Ukrainian].

Carlberg, K. (2017). Regressionnyj analiz v Microsoft Excel [Regression analysis in Microsoft Excel]. Moscow: Izdatel’stvo Williams [in Russian].

Published

2020-12-24

How to Cite

Serebrenikov, V., Beridze, T., Cherep А., Baranik, Z., Lokhman, N., & Shvets, Y. (2020). ECONOMIC AND MATHEMATICAL ANALYSIS OF IMPACT INVESTMENT ON EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 4(35), 287–294. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222106

Issue

Section

The models and process technology of the financial information