(1)
Norchuk, Y. .; Briushkova, N. .; Purtskhvanidze, O. .; Pirozhenko, N. .; Kolesnikova, K. . METHODOLOGICAL APPROACH TO DETERMINING THE MAIN FACTORS OF INFLUENCE ON THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM ECONOMIC DEVELOPMENT. FCAPTP 2021, 4, 186-192.