(1)
Pavlichenko, V. .; Pavlichenko, O. .; Borodiyenko, O. .; Malykhina, Y. . METHODOLOGY OF CREATING STRATEGIC AND INVESTMENT PLANS FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS. FCAPTP 2021, 4, 387-395.