[1]
V. . Pavlichenko, O. . Pavlichenko, O. . Borodiyenko, and Y. . Malykhina, “METHODOLOGY OF CREATING STRATEGIC AND INVESTMENT PLANS FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS”, FCAPTP, vol. 4, no. 39, pp. 387–395, Sep. 2021.